2014-09-23-Shanghai-Lijie-Liz-Wang017

2014-09-23-Shanghai-Lijie-Liz-Wang017

Sharing prayers!